All posts by t2tsystem

Młode Talenty V Edycja 2021

Regulamin Konkursu „Młode Talenty – kierowca z powołania”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Młode Talenty – kierowca z powołania”
i dalej zwany jest Konkursem.

2. Konkurs skierowany jest do osób, które swoją przyszłość zawodową łączą z pracą na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego w transporcie międzynarodowym (kat.

C, C+E).

3. Organizatorem konkursu jest Solidaris Sp. z o.o. z siedziba w Dzielawach,
ul. Kolejowa 23, 47-260 Polska Cerekiew, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000174118, NIP: 7491945480, REGON: 532410513, zwana dalej Organizatorem.

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

5. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs odbędzie się w dniach: 10.09.2021 r. – 30.09.2021 r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu,
w określonym przez siebie zakresie, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników konkursu.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która:

1) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) W chwili zgłoszenia swojego udziału w konkursie ma ukończone 21 lat;

3) Nie jest pracownikiem Solidaris sp. z o.o.

2. Celem przystąpienia do Konkursu Uczestnik spełniający warunki wymienione w ust. 1 powyżej przedkłada Organizatorowi zgłoszenie obejmujące:

1) swoje aktualne CV zawierające przede wszystkim: dane kontaktowe, przebieg kariery zawodowej oraz aktualnie zajmowane stanowisko;

3) list motywacyjny opisujący w szczególności z czego wynika i na czym polega zamiłowanie Uczestnika do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego.

3. Wskazane powyżej dokumenty należy przesłać w terminie do 30 września 2021 r. listem poleconym na adres: Solidaris sp. z o.o., ul. Mostowa 30E, 47-223 Kędzierzyn-Koźle lub na adres poczty elektronicznej Organizatora: beatas@solidaris.pl

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przekazanych w zgłoszeniach konkursowych informacji, w szczególności poprzez możliwość żądania przedłożenia przez Uczestników dodatkowych dokumentów na ich potwierdzenie.

§ 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Solidaris
Sp. z o. o., ul. Mostowa 30E, 47-223 Kędzierzyn-Koźle.

3. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane przez Organizatora w celu wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z organizacji niniejszego Konkursu.

§ 4. PRZEBIEG KONKURSU

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie:

1) Piotr Groeger,

2) Paweł Podwysocki,

3) Renata Zemełka.

2. Konkurs przebiegać będzie następująco:

1) do dnia 30 września 2021 roku Uczestnicy mogą przedkładać zgłoszenia udziału
w Konkursie;
2) dnia 08 października 2021 roku w Firmie SOLIDARIS przy ul. Mostowej 30E, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, przeprowadzony zostanie etap pisemny w postaci testu
z wiedzy ogólnej z zakresu transportu;

3) w okresie od 11.10.2021 r. do 12.10.2021 r. Komisja Konkursowa przeprowadzi weryfikację zgłoszeń oraz testów i wyłoni zwycięzców w liczbie pięciu;

4) najpóźniej do dnia 15 października 2021 r. nastąpi publikacja wyników konkursu.

3. Komisja Konkursowa wyłoni maksymalnie 5 zwycięzców spośród wszystkich Uczestników, którzy przedłożyli wymagane dokumenty oraz przystąpili do etapu pisemnego konkursu.

4. Wybór zwycięzców dokonany zostanie na podstawie oceny kwalifikacji zawodowych Uczestników, treści przedłożonych listów motywacyjnych oraz wyników etapu pisemnego Konkursu.

5. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zwiększyć liczbę zwycięzców konkursu.

6. Po zakończeniu Konkursu zwycięzcy zostaną niezwłocznie poinformowani przez Organizatora o przysługującym im prawie do nagrody. Zawiadomienie przesłane zostanie listem poleconym na adres Uczestnika wskazany w zgłoszeniu konkursowym.

§ 5. NAGRODY

1. Wyłonieni przez Komisję Konkursową zwycięzcy otrzymają nagrodę główna – możliwość zawarcia z Organizatorem umowy, w ramach której Organizator:

1) sfinansuje zwycięzcy kurs prawa jazdy kat. C, C+E oraz kurs kwalifikacji zawodowych wraz z jednym egzaminem teoretyczno-praktycznym prowadzonym przez uprawniony ośrodek, wskazany przez Organizatora;

2) po pozytywnym ukończeniu wymienionych powyżej kursów i zdaniu egzaminów zatrudni zwycięzcę na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego w transporcie międzynarodowym.

2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zastrzeżenia szczególnych jej właściwości.
3. Odbiór nagród nastąpi nie później niż 22 października 2021 r. w placówce Organizatora przy ul. Mostowej 30E w Kędzierzynie-Koźlu.

4. Nieodebranie nagrody w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację zwycięzcy
z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec

Organizatora.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego

Regulaminu.

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko
z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania
o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego regulaminu w siedzibie Organizatora.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

4. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

5. Pełna treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.solidaris.pl.

Przegląd i obsługa cystern oraz silosów. Kompleksowa naprawa, modernizacja oraz badania.

Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło nam poinformować, że na mocy Decyzji Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, od grudnia 2019r dołączyliśmy do nielicznej grupy specjalistycznych warsztatów uprawnionych do modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z osprzętem do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 3, 4.1 , 4.2 , 4.3 , 5.1 , 6.1 , 8 i 9 wg ADR. Jesteśmy też uprawnieni do naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem eksploatacyjnym do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.

    Zapraszamy do skorzystania z naszych usług – dla pierwszych 20 jednostek, które pojawią się u nas zapewniamy preferencyjne ceny usług:

  • Przegląd pośredni: 1 771 zł*
  • Przegląd okresowy: 2 277 zł*
  • Naprawy mechaniczne: wg ustalonego zakresu i indywidualnej wyceny
  • Przy stałej współpracy warunki cenowe ustalamy indywidualnie.
  • * – cena netto za usługę przygotowania zbiornika; do ceny przeglądu zostanie przedstawiona kalkulacja uwzględniająca całkowity koszt niezbędny do przygotowania cysterny do badania dozorowego, w tym również cena części ; cena nie zawiera kosztów dodatkowych związanych z naprawami mechanicznymi podwozia ani kosztów prac zleconych dodatkowo przez Klienta; cena nie obejmuje kosztów związanych z odbiorem TDT – koszt wg cennika TDT ponosi zlecający usługę

Zapewniamy profesjonalną obsługę i rzetelne przygotowanie sprzętu do odbioru urzędowego. Do napraw używamy wyłącznie podzespołów posiadających wymagane certyfikaty i dopuszczenia a materiały używane do napraw pochodzą od uznanych producentów. Gwarantujemy, że przygotowany przez nas sprzęt będzie podlegał pozytywnemu wynikowi odbioru TDT.

Naszą domeną jest solidność ! – jeśli uważasz, że zrobisz gdzieś taniej – nie zapominaj o tym, że taniej nie zawsze znaczy lepiej.

Zadzwoń i umów się na serwis: tel. 539 733 709

Podgląd decyzji TDT

Solidaris laureatem nagrody Najwyższa Jakość Quality International 2018!

Z dumą informujemy, że firma Solidaris po raz drugi została nagrodzona najbardziej prestiżowym tytułem w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2018 – Certyfikatem „Złote Godło” w kategorii usługi transportowe.

Najwyższa Jakość QI jest przedsięwzięciem skierowanym do działających na terytorium Polski instytucji, producentów i usługodawców, posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub systemu zarządzania.

Nagroda potwierdza, że metody zarządzania jakością stosowane w naszej firmie są skuteczne, a nasi klienci otrzymują usługi świadczone na najwyższym poziomie. Ogromnym zaszczytem oraz wyróżnieniem jest fakt, że grono ekspertów po raz kolejny doceniło nasz profesjonalizm i rzetelność działania.