Młode Talenty V Edycja 2021

Regulamin Konkursu „Młode Talenty – kierowca z powołania”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Młode Talenty – kierowca z powołania”
i dalej zwany jest Konkursem.

2. Konkurs skierowany jest do osób, które swoją przyszłość zawodową łączą z pracą na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego w transporcie międzynarodowym (kat.

C, C+E).

3. Organizatorem konkursu jest Solidaris Sp. z o.o. z siedziba w Dzielawach,
ul. Kolejowa 23, 47-260 Polska Cerekiew, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000174118, NIP: 7491945480, REGON: 532410513, zwana dalej Organizatorem.

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

5. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs odbędzie się w dniach: 10.09.2021 r. – 30.09.2021 r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu,
w określonym przez siebie zakresie, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników konkursu.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która:

1) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) W chwili zgłoszenia swojego udziału w konkursie ma ukończone 21 lat;

3) Nie jest pracownikiem Solidaris sp. z o.o.

2. Celem przystąpienia do Konkursu Uczestnik spełniający warunki wymienione w ust. 1 powyżej przedkłada Organizatorowi zgłoszenie obejmujące:

1) swoje aktualne CV zawierające przede wszystkim: dane kontaktowe, przebieg kariery zawodowej oraz aktualnie zajmowane stanowisko;

3) list motywacyjny opisujący w szczególności z czego wynika i na czym polega zamiłowanie Uczestnika do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego.

3. Wskazane powyżej dokumenty należy przesłać w terminie do 30 września 2021 r. listem poleconym na adres: Solidaris sp. z o.o., ul. Mostowa 30E, 47-223 Kędzierzyn-Koźle lub na adres poczty elektronicznej Organizatora: beatas@solidaris.pl

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przekazanych w zgłoszeniach konkursowych informacji, w szczególności poprzez możliwość żądania przedłożenia przez Uczestników dodatkowych dokumentów na ich potwierdzenie.

§ 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Solidaris
Sp. z o. o., ul. Mostowa 30E, 47-223 Kędzierzyn-Koźle.

3. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane przez Organizatora w celu wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z organizacji niniejszego Konkursu.

§ 4. PRZEBIEG KONKURSU

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie:

1) Piotr Groeger,

2) Paweł Podwysocki,

3) Renata Zemełka.

2. Konkurs przebiegać będzie następująco:

1) do dnia 30 września 2021 roku Uczestnicy mogą przedkładać zgłoszenia udziału
w Konkursie;
2) dnia 08 października 2021 roku w Firmie SOLIDARIS przy ul. Mostowej 30E, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, przeprowadzony zostanie etap pisemny w postaci testu
z wiedzy ogólnej z zakresu transportu;

3) w okresie od 11.10.2021 r. do 12.10.2021 r. Komisja Konkursowa przeprowadzi weryfikację zgłoszeń oraz testów i wyłoni zwycięzców w liczbie pięciu;

4) najpóźniej do dnia 15 października 2021 r. nastąpi publikacja wyników konkursu.

3. Komisja Konkursowa wyłoni maksymalnie 5 zwycięzców spośród wszystkich Uczestników, którzy przedłożyli wymagane dokumenty oraz przystąpili do etapu pisemnego konkursu.

4. Wybór zwycięzców dokonany zostanie na podstawie oceny kwalifikacji zawodowych Uczestników, treści przedłożonych listów motywacyjnych oraz wyników etapu pisemnego Konkursu.

5. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zwiększyć liczbę zwycięzców konkursu.

6. Po zakończeniu Konkursu zwycięzcy zostaną niezwłocznie poinformowani przez Organizatora o przysługującym im prawie do nagrody. Zawiadomienie przesłane zostanie listem poleconym na adres Uczestnika wskazany w zgłoszeniu konkursowym.

§ 5. NAGRODY

1. Wyłonieni przez Komisję Konkursową zwycięzcy otrzymają nagrodę główna – możliwość zawarcia z Organizatorem umowy, w ramach której Organizator:

1) sfinansuje zwycięzcy kurs prawa jazdy kat. C, C+E oraz kurs kwalifikacji zawodowych wraz z jednym egzaminem teoretyczno-praktycznym prowadzonym przez uprawniony ośrodek, wskazany przez Organizatora;

2) po pozytywnym ukończeniu wymienionych powyżej kursów i zdaniu egzaminów zatrudni zwycięzcę na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego w transporcie międzynarodowym.

2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zastrzeżenia szczególnych jej właściwości.
3. Odbiór nagród nastąpi nie później niż 22 października 2021 r. w placówce Organizatora przy ul. Mostowej 30E w Kędzierzynie-Koźlu.

4. Nieodebranie nagrody w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację zwycięzcy
z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec

Organizatora.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego

Regulaminu.

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko
z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania
o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego regulaminu w siedzibie Organizatora.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

4. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

5. Pełna treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.solidaris.pl.