Polityka prywatności - Solidaris - bezpieczny transport niebezpiecznych ładunków

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby, której dane dotyczą (Użytkownika)

 1. Dane gromadzone przez właściciela serwisu:Adresy IP Użytkownika

  Cookies (tzw. ciasteczka)

  Informacja o przeglądarce użytkownika

 2. Sposób zbierania danychDane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer.
 3. Sposób wykorzystania danychDane Użytkowników wykorzystane są do celów administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Kontakt z UżytkownikiemWłaściciel serwisu przewiduje kontakt z Użytkownikami w celu informowania o zmianach w serwisie oraz jego usługach. W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań na adres: adamm@mb.rjssbdwbmr.cfolks.pl
 5. Obowiązek informacyjnya.   Administratorem Danych Osobowych Użytkowników serwisu jest Solidaris Sp. z o.o (47-260 Polska Cerekiew, Dzielawy ul. Kolejowa 23)

  b.   Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach opisanych w punkcie 3. Polityki prywatności.

  c.   Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiani

  d.   Podanie danych przez Użytkownika jest nieobligatoryjne

 6. Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).a)    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  b)    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu

  c)    Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych .

  d)    Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.

  e)   Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  f)    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  g)    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;

 7.  Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisuWłaściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 8. Zabezpieczenie danych  użytkowników w SerwisieOpis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:

  a) Dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania

 9. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatnościW przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
( OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Solidaris Sp. z o.o.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Kontakt do Administratora Danych:
e-mail: piotrg@mb.rjssbdwbmr.cfolks.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: adamm@mb.rjssbdwbmr.cfolks.pl

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Przetwarzanie danych osobowych Klientów jest niezbędne w celu realizowania usług.
Podstawa prawna:
Art.6 ust. 1 lit. b RODO

Państwa dane mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.
Podstawa prawna:
Art.6 ust. 1 lit. c RODO

Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, tzn. 6 lat od zakończenia współpracy

ODBIORCY DANYCH
Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT oraz innym podmiotom przetwarzającym – przy– czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Ponadto, jeśli wyraziliście Państwo zgodę na komunikację w celach marketingowych, Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT czy agencjom marketingowym, do której należy administrator danych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Przysługuje Państwu Prawo do :
• dostępu do danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Wasze dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.
• sprostowania danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nie prawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
• usunięcia danych osobowych –żądania od administratora niezwłocznie usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
• wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku określonych w art. 21 RODO.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych może być podstawą do nie zawarcia umowy. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Facebook